Skip to main content

De Vlaamse Karate Federatie (VKF) waakt over de bescherming van uw persoonsgegevens, in overeenstemming met de toepasselijke reglementering, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR).

In functie van het verlenen van diensten, ten aanzien van zijn leden en de individuele sportbeoefenaars, is VKF, als verwerkingsverantwoordelijke, verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens in het kader van onze activiteiten.
Het doel van deze privacyverklaring is u informeren over welke persoonsgegevens wij over u verwerken, de reden waarvoor wij deze gegevens verwerken en delen, hoe lang we ze bewaren en hoe u uw rechten kan uitoefenen.

Het is mogelijk dat deze privacyverklaring zal bijgewerkt worden in functie van de reglementering en is integraal te raadplegen via de website van de federatie (www.vkf.be)

1. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

 • Wij verzamelen en gebruiken uw persoonsgegevens voor zover als nodig in het kader van onze activiteiten.
 • Hierbij verwerken wij verschillende categorieën van persoonsgegevens, waaronder:
 • Persoonlijke identificatiegegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres;
 • Financiële bijzonderheden waaronder bankrekeningnummer
 • persoonlijke bijzonderheden zoals leeftijd, geslacht, geboortedatum, -plaats, nationaliteit;
 • fysieke gegevens, fysieke beschrijving zoals gewicht;
 • lidmaatschap bij aangesloten VKF-club;
 • opleiding en vorming zoals diploma MA/BA Lichamelijke Opvoeding, VTS-opleidingen, Votas-ID, opleiding als timekeeper en/of scheidsrechter binnen de karate;
 • rijksregisternummer;
 • beeldopnamen zoals cameraopname, fotografische opname, video-opname, digitale foto’s;
 • medisch getuigschrift zoals een gezondheidsverklaring.

2. Correctheid van de verwerkte persoonsgegevens
Door het invullen van uw persoonsgegevens garandeert u dat deze juist en volledig zijn.
De verantwoordelijkheid voor het meedelen van een valse identiteit, onvolledige of onjuiste gegevens, ligt geheel bij diegene die de persoonsgegevens meegedeeld heeft.

3. Waarom en op welke basis worden de persoonsgegevens verwerkt?
De VKF verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens voor diverse doeleinden en op basis van diverse gronden. Per doeleinde zullen alleen de relevante gegevens verwerkt worden. Hieronder worden de diverse rechtsgronden en doeleinden weergegeven.

 • Op contractuele basis zodanig dat de leden en individuele sportbeoefenaars kunnen deelnemen aan de activiteiten georganiseerd door de VKF en haar erkende leerscholen en het ontvangen van de VKF nieuwsbrief / clubmailing.
 • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting. De VKF dient aan Sport Vlaanderen te rapporteren met als doel een subsidiëring te bekomen. Verder als dit in het kader is van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.
 • Op basis van de vrijwillige toestemming van de individuele sportbeoefenaar (nieuwsbrief, uitslag wedstrijden…)

4. Minderjarigen
Wij verwerken alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 18 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

5. Met wie worden de persoonsgegevens gedeeld?
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

 • de desbetreffende clubsecretaris van dat lid;
 • de verantwoordelijke van de desbetreffende leerschool;
 • de personeelsleden van de VKF;
 • dienstverleners die namens ons diensten verlenen (IT-verantwoordelijke);
 • organisatoren van evenementen (wedstrijden, stages…);

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen dan diegene waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Deze verwerkersovereenkomst houdt in dat de nodige afspraken gemaakt worden om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.
Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier toestemming voor geeft. Deze toestemming kan ten allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU. Voor deelname aan internationale wedstrijden wordt toestemming gevraagd.

6. Hoe lang worden de persoonsgegevens bijgehouden?
Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang vereist is om te voldoen aan de toepasselijke wetten en regels of zolang vereist is in het kader van de uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst. Uw gegevens blijven bewaard in het beveiligd online ledenbestand zolang u geen wissing van de gegevens vraagt.

7. Rechten van de leden
In overeenstemming met de toepasselijke regelgeving, in het bijzonder in overeenstemming met art. 18 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016) hebt u het recht op:

 • Inzage: u kan informatie krijgen over de verwerking van uw persoonsgegevens en een kopie verkrijgen van de persoonsgegevens.
 • Rectificatie: als u meent dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, kan u vragen dat deze persoonsgegevens worden aangepast.
 • Wissing: u kan de wissing van uw persoonsgegevens vragen
 • Beperking: u kan de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens vragen
 • Bezwaar: u kan bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die verband houden met uw specifieke situatie.
 • Intrekking van uw toestemming: indien uw toestemming hebt gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens, hebt u steeds het recht om deze toestemming in te trekken.
 • Gegevensoverdraagbaarheid: voor zover wettelijk van toepassing, hebt u het recht om de persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt te verkrijgen of, voor zover technisch mogelijk, over te laten dragen aan een derde partij.

Indien u één van voornoemde rechten wenst uit te oefenen, kan u ons als volgt contacteren:

 • Telefonisch (09.248.03.00)
 • E-mail (contact@vkf.be)
 • Post (Warandelaan 1A – 9230 Wetteren)

In overeenstemming met de toepasselijke regelgeving hebt u, naast de hierboven vermelde rechten, het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

8. Beveiliging
De VKF verzekert de beveiliging van uw persoonsgegevens d.m.v. technische en organisatorische maatregelen.

9. Contact
Indien u vragen hebt over het gebruik van uw persoonsgegevens zoals omschreven in deze privacyverklaring, kan u ons steeds contacteren.
Vlaamse Karate Federatie vzw Warandelaan 1A 9230 Wetteren
09.248.03.00 contact@vkf.be

10. Akkoord
De VKF maakt u er attent op dat indien u niet akkoord gaat met deze privacyverklaring, u het de VKF onmogelijk maakt om diensten te verlenen t.a.v. uzelf (inschrijving op evenementen zoals wedstrijden, stages, examens…).